Context

De context van een organisatie is de omgeving waarin het kwaliteitmanagementsysteem (KMS) wordt gebruikt. De omgeving wordt bepaald door het doel van het KMS en de relaties (stakeholders) van de organisatie die op een of ander wijze invloed op die organisatie uitoefenen.

Stakeholders

Stakeholders

Voorbeelden van stakeholders zijn:

  • overheid
  • klanten
  • medewerkers
  • aandeelhouders
  • management
  • concurrenten
  • branche organisaties

Deze invloed kan bestaan uit wensen, eisen, voorwaarden, wet- en regelgeving. Het zal duidelijk zijn dat deze context (omgeving) regelmatig verandert. Denk aan nieuwe wetgeving, marktontwikkelingen, innovaties, arbeidsmarkt, etc. Minimaal 1 keer per jaar is het nodig dat organisaties kijken of zij wel voldoen aan de eisen en wensen van de stakeholders. Om dit te doen gebruiken organisaties een stakeholder analyse.

Stakeholder analyse

De stakeholder analyse (ook wel context analyse genoemd) kijkt naar de wensen en eisen van de belanghebbende. Ook het belang en de mate van invloed op de organisatie worden hierin meegewogen. De analyse richt zich op de mate waarin de organisatie aan die wensen en eisen voldoet. Afhankelijk van de uitkomsten worden maatregelen genomen om wel of beter te voldoen aan de wensen en eisen. Deze maatregelen worden opgenomen in het verbetermanagement.

Stakeholder analyse

Risicoanalyse

Minimaal jaarlijks dient de directie een risicoanalyse van alle bedrijfsprocessen uit te voeren. Er wordt per onderdeel van een bedrijfsproces gekeken welke risico’s (bedreigingen) en kansen er zijn. Deze worden beoordeeld en afhankelijk van de risicoanalyse worden er maatregelen genomen. Deze worden ook in het verbetermanagement opgenomen.

 Risicoanalyse

Beleid en planning

Uiteraard moet een organisatie het kwaliteitsbeleid beschreven hebben. Dit zal een afgeleide zijn van het bedrijfsbeleid. Het bedrijfsbeleid bestaat uit een aantal onderdelen o.a. : personeelsbeleid, financieel beleid, marketing & sales beleid, security beleid en kwaliteitsbeleid. Hierin worden o.a. kwaliteitsdoelstellingen vastgesteld en deze doelstellingen worden ingepland voor de komende periode.

De doelstellingen moeten SMART gedefinieerd zijn. Deze doelstellingen kunnen gemeten worden door het vaststellen van KPI (Key Performance Indicators). Voorbeeld van een KPI is o.a. het percentage personeelsverloop, percentage toename van de omzet, etc. Deze informatie is van groot belang voor het management van organisaties om tijdig te kunnen bijsturen.

De uitkomsten van de stakeholder analyse worden gebruikt als input voor de jaarlijkse directiebeoordeling. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de risicoanalyse en de voorgaande directiebeoordelingen.

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen:

office@qualityvision.nl   of bel naar:   0318 843083 / 06 4141 1888